Tájékoztató szerződésállomány-átruházásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon folyamatos tájékoztatást nyújtunk a szerződésállomány-átruházásról mindazon Ügyfelünk részére, aki szerződés szerinti teljesítő Ügyfél és kölcsönszerződése nem érintett felmondással.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérje figyelemmel a feltöltött tartalmakat.

Mit érint pontosan a szerződésállomány-átruházás?

A szerződésállomány-átruházás az UCB Ingatlanhitel Zrt. (a továbbiakban UCB) felé fennálló teljes tartozás és járulékai erejéig fennálló jogait, követelését és kötelezettségeit érinti. Valamint minden, a kölcsönszerződés alapján nyújtott biztosítékot, melyek az alábbiak lehetnek:

  • az Adós/Zálogkötelezett által nyújtott ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog,
  • a biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog,
  • a Kezes által vállalt készfizető kezesség (amennyiben ilyet a szerződésben kikötöttek),
  • a kockázatvállalási fedezeti biztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog, (amennyiben a szerződéshez kapcsolódik Hitelfedezeti biztosítás),
  • a tőke fedezetéül szolgáló életbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog (amennyiben a szerződés életbiztosítással kombinált).
Mi a teendő az Előzetes értesítés levél kézhezvételét követően?

A tájékoztatás kézhezvételét követően Önnek kötelezettsége nincsen, amíg a szerződésállomány-átruházás megtörténtéről szóló értesítést és teljesítési utasítást kézhez nem kapja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az előtörlesztésre, vagy szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek kezelésére és a befogadására vonatkozó szabályok a normál ügymenettől nem térnek el a szerződésállomány-átruházás időpontjáig. Azonban új szerződésmódosítási kérelmet már nem áll módunkban befogadni, amennyiben az várhatóan nem zárul le teljesen az átruházás időpontjáig.

Felmondási idő

Az Adós/Adóstárs az átruházás Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett napjáig, azaz 2018. április 27-ig jogosult a szerződést díjmentesen írásban (UCB Ingatlanhitel Zrt. részére címzett nyilatkozattal) felmondani.

A felmondás (végtörlesztési igény) benyújtása

A felmondást az UCB Ingatlanhitel Zrt. székhely címére (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.) címezve postai úton küldheti meg vagy személyesen adhatja át az UCB székhelyén, a levélben feltüntetve a felmondás tényét, a felmondásra kerülő szerződése számát, továbbá nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét valamint állandó lakcímét. A felmondáshoz valamennyi Adós és Adóstárs hozzájárulása is szükséges. A felmondást bármely írásos formában elkészítheti a fent megjelölt tartalommal. A felmondás benyújtásához használhatja az erre a célra készített formanyomtatványt is: Felmondási nyilatkozat_180410

A felmondás (végtörlesztés) folyamata

A szerződés felmondása esetén az Adós/Adóstárs fennálló kötelezettsége egy összegben esedékessé válik. Azaz az UCB a felmondási szándék kézhezvételével a kölcsönt felmondott státuszba helyezi át, annak visszaállítására már nincs lehetőség. A végtörlesztéshez szükséges összegről az UCB írásban megküldi a végtörlesztési igazolást. Ezt az összeget legkésőbb az átruházás MNB által engedélyezett napjáig, azaz 2018. április 27-ig az Adósnak át kell utalnia az UCB ingatlanhitel Zrt. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13100007-02503510-00933487 számú bankszámlájára.

A kölcsön lezárását követően a törlési csomagot az UCB postán megküldi az Adós részére.

Mi történik, ha írásban felmondta a kölcsönt, de mégsem érkezik be a végtörlesztéshez szükséges összeg?

Amennyiben az Adós/Adóstárs az egyösszegű törlesztési kötelezettségét legkésőbb 2018. április 27-ig nem teljesítette, a kölcsönszerződés ebben az esetben is átruházásra kerül a 3A Takarékszövetkezet(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538), mint Vevő részére. Az ügyletet ettől kezdve a felmondott ügyletekre vonatkozó szabályok szerint kezeli tovább a Vevő.

Hogyan értesülnek Ügyfeleink az átruházás megtörténtéről?

A tényleges átruházást követően a Vevő írásban értesítést küld minden érintett szereplő részére (Értesítés az átruházásról – második értesítés). A levél kézhezvételét követően Ön csak ezen tájékoztató levélben megjelölt Vevő részére teljesíthet, illetve a követelést Önnel szemben a Vevő érvényesítheti. Az átruházás időpontjától kezdve az Önnel szembeni jogok és követelések jogosultja a Vevő, a továbbiakban tartozásával kapcsolatban is az új jogosulttól kaphat felvilágosítást, ezért kérjük, hogy felmerülő kérdéseivel közvetlenül a MagNet Bank Zrt-hez / 3A Takarékszövetkezethez forduljon. A Vevő levelezési címét és telefonszámát a tájékoztató levél tartalmazza majd.

Mi történik az átruházást követően?

A tényleges átruházást követően a kölcsönszerződésből eredő követelést és annak járulékait a követelés átruházási szerződés alapján az UCB a Vevőre szerződés-átruházás és engedményezés útján átruházza a követelés minden biztosítékával együtt.

A követelés az UCB-ről a Vevőre száll át, így ezen időponttól a követelés kizárólagos jogosultja a Vevő.

Az átruházással a Vevő a régi jogosult (UCB) helyébe lép szerződés átruházás és engedményezés jogcímén és átszállnak rá a követelést biztosító kedvezményezetti jogok is.

Az UCB kedvezményezetti joga milyen módon kerül átvezetésre a Vevő részére?

Az ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog esetében

A Földhivatalnál az Adósnak nem kell külön eljárnia. A tényleges átruházást követően a Vevő és UCB közös Nyilatkozatban értesíti az illetékes Körzeti Földhivatalt.

Az UCB a Nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelzálog jogosultjaként az ingatlan–nyilvántartásban szerződés-átruházásés engedményezés jogcímén a MagNet Bank Zrt. / 3A Takarékszövetkezet, mint Vevő kerüljön megnevezésre és feltüntetésre, ezzel egyidejűleg pedig az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja törlésre kerüljön.

A biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog

Az érintett Biztosító társaságnál az Adósnak külön el kell járnia.

Az átruházást követően a Vevő tájékoztatja majd az Adóst a részletes tennivalókról.

A Kezes által vállalt készfizető kezesség (amennyiben ilyet a szerződésben kikötöttek)

A kezes kötelezettsége a jogosult személyében bekövetkező változás miatt nem változik, a készfizető kezesi szerződés módosítására nincs szükség, a jogosult személyében bekövetkező változás az állomány-átruházás napjával megtörténik.

A kockázatvállalási fedezeti biztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog (amennyiben a szerződéshez kapcsolódik Hitelfedezeti biztosítás)

Az érintett Biztosító társaságnál az Adósnak nem kell külön eljárnia. A tényleges átruházást követően a Vevő és UCB közös Nyilatkozatban értesíti az illetékes Biztosító társaságot.

Az UCB a Nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hitelfedezeti biztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog jogosultjaként az érintett Biztosító társaság nyilvántartásában szerződés-átruházásés engedményezés jogcímén a MagNet Bank Zrt. / 3A Takarékszövetkezet, mint Vevő kerüljön megnevezésre és feltüntetésre, ezzel egyidejűleg pedig az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint a Hitelfedezeti biztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog jogosultja törlésre kerüljön.

A tőke fedezetéül szolgáló életbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog (amennyiben a szerződés életbiztosítással kombinált)

Az érintett Biztosító társaságnál az Adósnak nem kell külön eljárnia. A tényleges átruházást követően a Vevő és UCB közös Nyilatkozatban értesíti az illetékes Biztosító társaságot.

Az UCB a Nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződésből eredő tőke visszafizetésére szolgáló Életbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog jogosultjaként az érintett Biztosító társaság nyilvántartásában szerződés-átruházásés engedményezés jogcímén a MagNet Bank Zrt. / 3A Takarékszövetkezet, mint Vevő kerüljön megnevezésre és feltüntetésre, ezzel egyidejűleg pedig az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint a tőke visszafizetésére szolgáló Életbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog jogosultja törlésre kerüljön.

Hogyan tudja a Vevő felé teljesíteni a havi törlesztési kötelezettségét az átruházás után?
  • Magnet Bank Zrt. tájékoztatása alapján:

A Magnet Bank Zrt. az átruházást követően az egyes kölcsönszerződésekhez létrehoz egy, a kölcsön törlesztésére szolgáló hiteltörlesztési számlát. Erre, a Magnet Bank Zrt. által automatikusan megnyitott törlesztési számlára tudják a továbbiakban Ügyfeleink átutalással vagy bankfiókon keresztül történő személyes befizetéssel teljesíteni havi törlesztési kötelezettségüket.

A részletekről és a pontos számlaszámról a Magnet Bank Zrt. a tényleges átruházást követően kiküldendő értesítő levelében (Értesítés az átruházásról – második értesítés) részletes tájékoztatást küld írásban minden érintett szereplő részére.

  • 3A Takarékszövetkezet tájékoztatása alapján:

A 3A Takarékszövetkezet (Vevő) az átruházást követően a kölcsöntartozásból eredő összeg megfizetésre a csoportos beszedés lehetőségét biztosítja az Adós részére – úgy, hogy az Adósnak külön NEM kell eljárnia számlavezető bankjánál, arra hivatkozással, hogy jogutódlás esetén a „pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” szóló törvény (2009. évi LXXXV. tv. 21/A. §-a.) lehetővé teszi a Vevő részére a felhatalmazásban rögzített adatok módosítását a fizető fél külön hozzájárulása nélkül.

Az átmeneti időszakban - csoportos beszedés lehetőségét biztosító felhatalmazás módosításának megtörténtéig - az Adós részére a 3A Takarékszövetkezet megszemélyesített (névre szóló) postai sárga csekket fog postai úton megküldeni, így biztosítva az Adós részére a havi törlesztési kötelezettség teljesítésének lehetőségét.

A szerződésállomány-átruházást követően módosulnak kölcsönszerződésének feltételei?

A szerződésállomány-átruházással összefüggésben az egyes szerződési feltételekaz átruházást követően nem módosulnak. Azaz az átruházást követően is az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatában meghatározottak és a Kondíciós listában foglaltak érvényesek az Ön szerződésére.

Tájékoztatjuk, hogy a Hirdetmény (Üzletszabályzat) és a Kondíciós lista internetes elérési címe a továbbiakban:

3A Takarékszövetkezet esetében: http://3atakarek.hu/atvett-hitelek

MagNet Bank Zrt. esetében: www.magnetbank.hu/ucb

Kérdéseivel kihez fordulhat?

Az állomány átruházás MNB által jóváhagyott időpontjáig (azaz 2018. április 27-ig):

UCB Ingatlanhitel Zrt.
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Tel.:
+36 1 238 9800
Fax.: +36 1 238 9801
Email: info@ingatlanhitel.hu
Levelezési cím:
1399 Budapest Pf.:722.

Az állomány átruházás tényleges végrehajtását követően (azaz 2018. április 27. után):

Az Állomány átruházásról szóló értesítő levélben feltüntetett Vevő elérhetőségein:

3A Takarékszövetkezet (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538),

MagNet Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cégjegyzékszám: Cg.01-10-046111).

Letölthető dokumentumok:

Felmondási nyilatkozat_180410

Utolsó frissítés: 2018.04.12.