Követeléskezelő részére átadott követelés(ek) kötelezettjeinek szóló tájékoztatás

Az alábbi tájékoztatás csak az UCB Ingatlanhitel Zrt. által felmondott és követeléskezelő részére átadott követelés(ek) kötelezettjeinek szól

Tisztelt korábbi Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kúria törvény) 1. §. (5) bekezdése1 értelmében az UCB Ingatlanhitel Zrt.-t - mint a kölcsönszerződéséből eredő követelés korábbi jogosultját – a Kúria törvényben foglaltak végrehajtása érdekében együttműködési kötelezettség terheli a követeléskezelő(k)vel szemben. E körben az együttműködési kötelezettség az UCB Ingatlanhitel Zrt. és a követeléskezelő(k) közötti adatátadásban nyilvánul meg, amely során abanktitok megtartásának kötelezettséges sem áll fenn.

1Kúria törvény1. §. (5) bekezdése: E törvény végrehajtása érdekében a fogyasztói kölcsönszerződés jogosulti pozíciójában bekövetkezett alanyváltozásban érintett pénzügyi intézmények egymással együttműködni kötelesek. Együttműködési kötelezettsége alapján a korábbi jogosult pénzügyi intézmény az e törvény teljesítéséhez szükséges adatokat a (3) bekezdés szerinti pénzügyi intézmény rendelkezésére bocsátja. E körben a pénzügyi intézmények egymás közötti viszonyában a banktitok megtartására vonatkozó külön törvényi kötelezettség nem áll fenn.

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási törvény) 7. §.-a az engedményezett követelések tekintetében további kötelezettségeket ír elő az UCB Ingatlanhitel Zrt. számára.

A hivatkozott törvények értelmében az UCB Ingatlanhitel Zrt. az Ön kölcsönszerződése vonatkozásában az engedményezés napjáig terjedően készítette el az elszámolást, amelyet postai úton küld meg az Ön részére. Ezen elszámoló levél birtokában Ön jogosult felkeresni a követeléskezelőt és írásban kérni, hogy a követeléskezelő az UCB Ingatlanhitel Zrt. által elkészített elszámolás alapján számítsa újra a követelést és állapítsa meg a tartozás módosított összegét. Ezen igényének követeléskezelőhöz történő benyújtásával Ön megadja a felhatalmazást a követelést jelenleg kezelő követeléskezelőnek arra, hogy – továbbengedményezés esetén – adatszolgáltatási igényével ne csak azt a követeléskezelőt keresse meg, akitől a követelést vásárolta, hanem a láncolatban szereplő korábbi követeléskezelő(ke)t is. Ezen igényének benyújtását megelőzően a követeléskezelő nem jogosult adatigénylés iránti kérelemmel élni, az erre való felhatalmazást írásbeli igényének benyújtásával Ön adja meg a követeléskezelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtása során az UCB Ingatlanhitel Zrt. és a követeléskezelő(k) között adatátadási igény keletkezik, amelynek során az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint adatkezelő jár el.

A fentiekben jelzett adatátadás célja az elszámolás elvégzéséhez, valamint az elszámolásból eredő – UCB Ingatlanhitel Zrt. és a követeléskezelő között keletkező – megtérítési igény teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, az adattovábbítás jogalapja pedig a Kúria törvény 1. §. (5) bekezdése, valamint az Elszámolási törvény 7. §.-a.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 4. §. (2) bekezdésében2 meghatározott adatminimalizálás elve értelmében az UCB Ingatlanhitel Zrt. csak olyan személyes adatot, illetve személyes adatot tartalmazó dokumentumot ad át követeléskezelő(k)nek az Önnel történő elszámolási eljárás, illetve a követeléskezelő megtérítési igénye érvényesítése során, amelyek az Elszámolási törvényben foglaltak végrehajtásához, illetve az elszámolás számszaki megállapításához elengedhetetlenül szükségesek.

2 Info törvény 4. §. (2) bekezdése: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás során keletkezett adatait az UCB Ingatlanhitel Zrt. az elszámolásból eredő követelés elévülésének idejéig kezeli.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, az Önt megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről pedig a mindenkor hatályos Üzletszabályzat 4.15. pontja ad bővebb felvilágosítást.

                                                                                                                                                                                   UCB Ingatlanhitel Zrt.