Az UCB Ingatlanhitel Zrt. nyilatkozata

Az UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: UCB Ingatlanhitel Zrt.) weboldalainak megtekintését megelőzően kérjük, olvassa el az alábbi nyilatkozatot, mert a weboldalaink megnyitásával Ön elfogadja az UCB Ingatlanhitel Zrt. által ezen az oldalon meghatározott feltételeket.

Szerzői jog
Az UCB Ingatlanhitel Zrt. weboldalai, annak tartalma (úgyis mint nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, valamint a különböző letölthető dokumentumok) szerzői jogvédelem alá tartozik. A tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni kizárólag az UCB Ingatlanhitel Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Információk
A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik, azok pontosságáért, teljes körűségéért az UCB Ingatlanhitel Zrt. felelősséget nem vállal.

Üzletszabályzat, Hirdetmény

A részletes feltételeket az UCB Ingatlanhitel Zrt. ügyfélszolgálati helyiségeiben, illetve az UCB Ingatlanhitel Zrt. együttműködő partnereinek hitelügyintézésénél hozzáférhető Üzletszabályzatból, és a Hirdetményből ismerhetik meg.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
Az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az UCB Ingatlanhitel Zrt. weboldalakhoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme
Azzal, hogy Ön az UCB Ingatlanhitel Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az UCB Ingatlanhitel Zrt. legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje.
Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy email címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, az UCB Ingatlanhitel Zrt. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni.

Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt az UCB Ingatlanhitel Zrt. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és 12 hónapig tárolja.

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
Az UCB Ingatlanhitel Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként – ha Ön ügyfelünk, banktitokként – kezel.

A felelősség kizárása
Az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldalak használatával kapcsolatosak, illetve a használatából vagy éppen használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Honlap kapcsolódások
Azokra a kapcsolódásokra vonatkozóan, amelyeket az UCB Ingatlanhitel Zrt. honlapjáról más külső vagy belső honlapokra átlépve tud megteremteni, az UCB Ingatlanhitel Zrt. a többi honlap megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállal felelősséget.