Hatályos kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók

Az elszámolást követően a fogyasztói kölcsönszerződések esetében a kamatperiódusok, referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok időtartama az alábbi szabályok szerint módosult:

Amennyiben a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja:
- a 16 évet, akkor öt év,
- a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,
- a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.

Az Üzletszabályzat 3.6. B) pont 1. alpontja: a kamatmódosításra vonatkozó rendelkezések:

3.6. Az UCB a kölcsönszerződések kondíciót (hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat) az alábbi feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan módosítani:

1.) Kamatmódosítás

Amennyiben 2015. február 1. napján az Ügyfél kölcsönszerződése alapján fennálló hátralévő futamideje 3 év vagy 3 évnél rövidebb,

- rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén az UCB kamatot érintő egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlenmódosítást nem hajt végre;
- valamint Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén az UCB a kamatfelárat érintő egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást nem hajt végre, azonban jogosult a referencia-kamatláb változását automatikusan lekövetni – emelni, vagy csökkenteni a kamatot - a referencia kamatláb módosulásának megfelelően.

Amennyiben 2015. február 1. napján az Ügyfél kölcsönszerződése alapján fennálló hátralévő futamideje 3 évet meghaladja,
- rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén az UCB a kamatota Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt, az UCB által nem befolyásolható, tőle független, a változást objektív módon kifejezőkamatváltoztatási mutató mértékéig az Ügyfél számára kedvezőtlenül is módosíthatja egyoldalúan;
- valamint referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén az UCB kamatfelárat a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett
és a jelen Üzletszabályzat mellékletét képező Kondíciós Listában megjelölt, az UCB által nem befolyásolható, tőle független, a változást objektív módon kifejezőkamatfelár-változtatási mutató mértékéig jogosult egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlenül is módosítani.

Az UCB által alkalmazott kamatváltoztatási mutatót, illetve kamatfelár-változtatási mutatót a mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza. A kamatváltoztatási mutató, illetve kamatfelár-változtatási mutató egy viszonyszám, amely a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódik, az üzleti kockázat körén kívül álló, az UCB által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon fejezi ki. A kamatváltoztatási mutatót, illetve kamatfelár-változtatási mutatót, valamint azoknak közérthető magyarázatát a Magyar Nemzeti Bank honlapján bármikor megtekintheti, azok változását folyamatosan nyomon követheti.

Ha az UCB a kamatmódosítás, illetve kamatfelár módosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmaz, a későbbi periódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt – annak erejéig – a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe jogosult betudni.

Az UCB a rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén a legalább 3 (három) éves kamatperiódusok lejárta után a kamatot, illetve referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a legalább 3 (három) éves kamatfelár-periódusok lejárta után a kamatfelárat a kölcsön futamideje alatt legfeljebb 5 (öt) alkalommal módosíthatja (emelheti/csökkentheti).

Az UCB az új periódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a periódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg.

Az UCB a referencia-kamatláb mértékét a kölcsönszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja.

Az UCB által alkalmazott kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb – ideértve annak bármely összetevőjét is – a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan.

Amennyiben az Ön kölcsönszerződése elszámolással érintett, az UCB rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén a kamat mértékét, illetve referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a kamatfelár mértékét az Ügyfél hátrányára első ízben csak a 2015. február 1. napját követő második kamatperiódus kezdőnapjával módosíthatja. Referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén a referencia-kamatláb változásához történő, jogszabály szerint történő hozzáigazodás nem minősül egyoldalú módosításnak.

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. által alkalmazott kamatváltoztatási mutatók rögzített kamatperiódusú konstrukció esetén

H3K: 3. számú kamatváltoztatási mutató Állampapírpiaci referenciahozam (ÁKK) változása 
H2K: 2. számú kamatváltoztatási mutató Budapesti bankközi kamatswap fixing (BIRS) változása 
A kamatváltoztatási mutatók, valamint azoknak közérthető magyarázata a Magyar Nemzeti Bank honlapján bármikor megtekinthető, azok változása folyamatosan nyomon követhető az alábbi linkre kattintva: https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel

Részletek >>>>

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. által alkalmazott kamatfelár-változtatási mutató
referencia-kamatlábhoz kötött konstrukció esetén

H3F: 3. számú kamatfelár-változtatási mutató Állampapírpiaci referenciahozam - Budapesti bankközi kamatswap fixing (ÁKK - BIRS) változása 
A kamatfelár-változtatási mutatók, valamint azoknak közérthető magyarázata a Magyar Nemzeti Bank honlapján bármikor megtekinthető, azok változása folyamatosan nyomon követhető az alábbi linkre kattintva: https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel

Részletek >>>>

Hatályos kamatváltoztatási mutatók magyarázata

H3K: Állampapírpiaci referenciahozam (ÁKK) változása – 3. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén

A mutatónak 3 változata van 3 éves (H3K3) és 5 éves (H3K5) és 10 éves (H3K10) kamatperiódusra, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. A mutató a 3 havi átlagos ÁKK referenciahozam* különbsége két egymást követő kamatperiódus között. A magyar állam kockázati felára, mely kölcsönös viszonyban van a Magyarországon tevékenykedő pénzintézetek forrásszerzési költségével.
* ÁKK referenciahozam: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján a 3 (3 éves kamatperiódus esetén) és 5 éves (5 éves kamatperiódus esetén) névleges futamidejű államkötvényre vonatkozóan kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamok értéke.

Érintett kölcsönszerződések: A 2015. február 1. napját megelőzően is forinthitellel rendelkező Ügyfelek 3 évre rögzített kamatperiódusú kölcsönszerződései (Eredetileg is forint alapú szerződések)

Alkalmazott változat: 3 éves (H3K3)

Értékek: H3K3 kamatváltoztatási mutató értékei


H2K: Budapesti bankközi kamatswap fixing (BIRS) változása – 2. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén

A mutatónak 4 változata van 3 éves (H2K3), 4 éves (H2K4), 5 éves (H2K5) és 10 éves (H2K10) kamatperiódusra, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között.
BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

Érintett kölcsönszerződések: A 2015. február 1. napját megelőzően is forinthitellel rendelkező Ügyfelek 4 évre rögzített kamatperiódusú kölcsönszerződései (Eredetileg is forint alapú szerződések)

Alkalmazott változat: 4 éves (H2K4)

Értékek: H2K4 kamatváltoztatási mutató értékei


Hatályos kamatfelár-változtatási mutatók magyarázata

H3F: Állampapírpiaci referenciahozam - Budapesti bankközi kamatswap fixing (ÁKK - BIRS) változása – 3. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén

A mutató a 3 havi átlagos ÁKK referenciakamat és a BIRS különbségéből ragadja meg a likviditási prémiumot forinthitelek esetén.
A mutatónak 3 változata van a 3 éves (H3F3), a 4 éves (H3F4) és az 5 éves (H3F5) kamatperiódus, ahol a 3 és 5 éves kamatperiódus esetében a megegyező futamidejű hozamok értendők a képlet-ben. 4 évet átfedő kamatperiódus esetén az 5 éves ÁKK és BIRS hozamokat kell behelyettesíteni a képletbe.
ÁKK: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján a 3 (3 éves kamatperiódus esetén) és 5 éves (4 és 5 éves kamatperiódus esetén) névleges futamidejű államkötvényre vonatkozóan kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamok értéke.
BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

Érintett kölcsönszerződések:

A 2014. évi LXXVII. törvény alapján forinthitelre módosult deviza alapú 3, 4 és 5 éves referencia-kamatlábhoz kötött kölcsönszerződések (Forintosítással érintett deviza alapú kölcsönök)

A 2015. február 1. napját megelőzően is forinthitellel rendelkező Ügyfelek 3, 4 és 5 éves referencia-kamatlábhoz kötött kölcsönszerződései (Gyűjtőszámla hitelkeret szerződések)

Alkalmazott változatok: 3 éves (H3F3), 4 éves (H3F4) és 5 éves (H3F5)

Értékek: H3F3 kamatfelár-változtatási mutató értékei

                            H3F4 kamatfelár-változtatási mutató értékei

                            H3F5 kamatfelár-változtatási mutató értékei