Tájékoztató engedményezésről és követelésállomány-átruházásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon folyamatos tájékoztatást nyújtunk az engedményezésről és követelésállomány-átruházásról mindazon Ügyfelünk részére, akinek kölcsönszerződése felmondással érintett.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérje figyelemmel a feltöltött tartalmakat.

Mit érint pontosan az engedményezés és követelésállomány-átruházás?

Az engedményezés és követelésállomány-átruházás az UCB Ingatlanhitel Zrt. (a továbbiakban UCB) felé fennálló teljes tartozás és járulékai erejéig fennálló követelését érinti. Valamint minden, a kölcsönszerződés alapján nyújtott biztosítékot, melyek az alábbiak lehetnek:

  • az Adós/Zálogkötelezett által nyújtott ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog,
  • a biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog,
  • a Kezes által vállalt készfizető kezesség (amennyiben ilyet a szerződésben kikötöttek).

Felhívjuk a figyelmét, hogy az átruházásnak részét képezikaszerződésekből eredő jogok és kedvezmények is, melyek különösen a következők:

  • a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az óvadéki, a biztosítékként alkalmazott opciós, engedményezési és garancia-szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek;
  • az UCB Ingatlanhitel Zrt-t az átruházást megelőzően megillető adatigénylési, ellenőrzési jogosultságok;
  • Önnek a számlavezető bankjánál vezetett fizetési számlájára vonatkozóan az UCB Ingatlanhitel Zrt. javára kibocsátott - az átruházott szerződéssel összefüggő - beszedési és beszámítási felhatalmazásokban foglalt jogok és kötelezettségek szerint gyakorolt beszedésből és számlaterhelésekből származó bevételek; és
  • az átruházott szerződésállományba tartozó szerződésekhez kapcsolódó, biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyokból eredő követeléseket engedményező szerződések és kedvezményezetti pozíciók. 
Mi a teendő az Előzetes értesítés levél kézhezvételét követően?

A tájékoztatás kézhezvételét követően Önnek kötelezettsége nincsen, amíg az engedményezés és követelésállomány-átruházás megtörténtéről szóló értesítést és teljesítési utasítást kézhez nem kapja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön az engedményezés és követelésállomány-átruházás Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott időpontját megelőzően (2018. április 27-ig) az UCB Ingatlanhitel Zrt. felé, míg azt követően (2018. április 27. után) a 3A Takarékszövetkezet felé teljesíthet.

Hogyan értesül az átruházás megtörténtéről?

A tényleges átruházást követően a 3A Takarékszövetkezetírásban értesítést küld minden érintett szereplő részére (Értesítés az átruházásról – második értesítés). A levél kézhezvételét követően Ön csak a 3A Takarékszövetkezet részére teljesíthet, illetve a követelést Önnel szemben a 3A Takarékszövetkezet érvényesítheti. Az átruházás időpontjától kezdve az Önnel szembeni jogok és követelések jogosultja a 3A Takarékszövetkezet, a továbbiakban tartozásával kapcsolatban is az új jogosulttól kaphat felvilágosítást, ezért kérjük, hogy felmerülő kérdéseivel közvetlenül a 3A Takarékszövetkezethez forduljon. A 3A Takarékszövetkezet levelezési címét és telefonszámát a tájékoztató levél tartalmazza majd.

Mi történik az átruházást követően?

A tényleges átruházást követően a kölcsönszerződésből eredő követelést és annak járulékait a követelés átruházási szerződés alapján az UCB a 3A Takarékszövetkezet-reengedményezés és követelésállomány-átruházás útján átruházza a követelés minden biztosítékával együtt.

A követelés az UCB-ről a 3A Takarékszövetkezet-re száll át, így ezen időponttól a követelés kizárólagos jogosultja a 3A Takarékszövetkezet.

Az átruházással a 3A Takarékszövetkezet a régi jogosult (UCB) helyébe lép engedményezés és követelésállomány-átruházás jogcímén és átszállnak rá a követelést biztosító kedvezményezetti jogok is.

Az UCB kedvezményezetti joga milyen módon kerül átvezetésre a 3A Takarékszövetkezet részére?

Az ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog esetében

A Földhivatalnál az Adósnak nem kell külön eljárnia. A tényleges átruházást követően a 3A Takarékszövetkezet és UCB közös Nyilatkozatban értesíti az illetékes Körzeti Földhivatalt.

Az UCB a Nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződésből eredően átruházott követelés és járulékai biztosítékául szolgáló jelzálog jogosultjaként az ingatlan–nyilvántartásban szerződés-átruházásés engedményezés jog címén a 3A Takarékszövetkezet, mint Vevő kerüljön megnevezésre és feltüntetésre, ezzel egyidejűleg pedig az UCB Ingatlanhitel Zrt., mint a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja törlésre kerüljön.

A biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti jog

Az érintett Biztosító társaságnál az Adósnak külön el kell járnia.

Az átruházást követően a Vevő tájékoztatja majd az Adóst a részletes tennivalókról.

A Kezes által vállalt készfizető kezesség (amennyiben ilyet a szerződésben kikötöttek)

A kezes kötelezettsége a jogosult személyében bekövetkező változás miatt nem változik, a készfizető kezesi szerződés módosítására nincs szükség, a jogosult személyében bekövetkező változás az állomány-átruházás napjával megtörténik.

Hogyan tudja a 3A Takarékszövetkezet felé teljesíteni a fennálló tartozását az átruházás után?

Az átruházást követően a Vevő tájékoztatja majd az Adóst a részletes tennivalókról.

A követelésállomány-átruházás követően módosulnak kölcsönszerződésének feltételei?

A követelésállomány-átruházássalösszefüggésben az egyes szerződési feltételekaz átruházást követően nem módosulnak. Azaz az átruházást követően is az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatában meghatározottak és a Kondíciós listában foglaltak érvényesek az Ön szerződésére.

Tájékoztatjuk, hogy a Hirdetmény (Üzletszabályzat) és a Kondíciós lista internetes elérési címe a továbbiakban: http://3atakarek.hu/atvett-hitelek

Kérdéseivel kihez fordulhat?

Az állomány átruházás MNB által jóváhagyott időpontjáig (azaz 2018.04.27-ig):

UCB Ingatlanhitel Zrt.
1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.
Tel.:
+36 1 238 9800
Fax.: +36 1 238 9801
Email: info@ingatlanhitel.hu
Levelezési cím:
1399 Budapest Pf.:722.

Az állomány átruházás tényleges végrehajtását követően (azaz 2018.04.27. után):

Az Állomány átruházásról szóló értesítő levélben feltüntetett Vevő elérhetőségein:

3A Takarékszövetkezet (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50., Cégjegyzékszám: Cg.16-02-001538)

Utolsó frissítés: 2018.04.09.