Az Árfolyamrögzítés kezdő időpontjától számított 60. hónap lejáratát követő törlesztő részletekre vonatkozó szabályok

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon összegyűjtöttük az Árfolyamgáttal érintett kölcsönszerződések törlesztő részlet számítására vonatkozó speciális kérdéseket és válaszokat

Előzmények

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. Törvényben (a továbbiakban Törvény) foglalt lehetőséggel élve Ön és az UCB Ingatlanhitel Zrt. között Gyűjtőszámla hitelkeret szerződés jött létre.

Tájékoztatjuk, hogy a rögzített árfolyam alkalmazási idejének végső időpontja a Kezdő időponttól számított 60. hónap vagy – amennyiben az korábbi időpontra esik – a kölcsön végső lejáratának időpontja.                                                                                                                  Részletek >>>>

Hogyan érintette az Elszámolás és Forintosítás az Árfolyamrögzítés alatt lévő ügyleteket?

Az árfolyamgáttal érintett kölcsönszerződések esetén a jogszabály által előírt elszámolás és forintosítás fordulónapjától (azaz 2015. február 1. napjától) kezdődően a törvény értelmében megszűnt a rögzített árfolyam alkalmazása, ami a kölcsönszerződéséből eredő, kölcsönszerződés szerinti törlesztési kötelezettségét is érintette.

A 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási törvény) arról rendelkezett, hogy 2015. február 1. napjától az Ön törlesztő részlete nem haladhatja meg a 2015 januárjában esedékes törlesztő részletet, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónapban esedékes törlesztő részletig.                                                                  Részletek >>>>

Mi az a "technikai számla "?

Abban az esetben, ha ez a maximalizált törlesztő részlet kisebb, mint a ténylegesen megfizetendő törlesztő részlet összege, a havonta felmerülő különbözet összegét egy elkülönített technikai számlán tartjuk nyilván, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártáig.                                                                                      Részletek >>>>

Honnan tudom meg, mikor jár le a Kezdő időponttól számított 60. hónap?

Minden érintett Ügyfelünket külön levélben értesítjük, amikor az adott kölcsönszerződés tekintetében elérkezik a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap letelte. Mindezekre tekintettel ettől az időponttól kezdve Ön a továbbiakban nem jogosult a forintosítás előtti (azaz 2015. januári), "rögzített" szinten való törlesztésre.                                         Részletek >>>>

Milyen szabályok vonatkoznak rám a 60. hónap leteltét követően?

A 60. hónap leteltével az árfolyamgáttal érintett kölcsönszerződések esetében a Forintosítási törvényrendelkezései szerint kell eljárnunk. A 60. hónap leteltével meg kell határoznunk a következőket:
- A forintosított kölcsön tekintetében a Forintosítási törvény alapján meghatározott új törlesztő részlet lép életbe, amely tartalmazza a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napját megelőzően a technikai számlára átvezetett összeget is (amennyiben keletkezett ilyen különbözet).
- Megkezdődik a gyűjtőszámla hitelkeret törlesztése (amennyiben az elszámolást és forintosítást követően maradt rajta egyenleg).

Milyen esetek fordulhatnak elő a 60. hónap lejártakor?

1. eset: A megállapított maximalizált törlesztő részlet kisebb, mint a ténylegesen megfizetendő törlesztő részlet összege

Ebben az esetben a 60. hónap lejártát követően kölcsönszerződésének megállapított lejárata és törlesztő részlete az alábbiak szerint alakul:

A havonta felmerülő különbözet összegét egy elkülönített technikai számlán tartjuk nyilván, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártáig. Ezt a tartozást az eredeti fogyasztói kölcsönszerződéssel együttesen kezeli az UCB. A ki nem fizetett összeg a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártával automatikusan hozzáadódik az aktuális tőketartozásához. Ennek következtében a 60. hónap lejártát követően módosul a futamidő, illetve törlesztő részlet.

A Forintosítási törvény rendelkezése értelmében Társaságunknak a fordulónaptól hátralévő futamidőt úgy kell megállapítania, hogy a 60. hónapot követően esedékes törlesztő részletek nem haladhatják meg a 60. hónapban esedékes törlesztő részlet 115 százalékát. Ha a fennálló tartozása ennél nagyobb törlesztő részlet növekedést indokolna, úgy ebben az esetben a futamidő meghosszabbítására kell számítania. A futamidő maximálisan az Ön (vagy a legfiatalabb adóstársa) 75 éves koráig hosszabbítható meg. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az Ön számára legkedvezőbb mértékű törlesztő részletet kell megállapítani.

2. eset: A megállapított maximalizált törlesztő részlet nem kisebb, mint a ténylegesen megfizetendő törlesztő részlet összege

Ebben az esetben a 60. hónap lejártát követően kölcsönszerződésének megállapított lejárata és törlesztő részlete az alábbiak szerint alakul:

Ebben az esetben nem keletkezik havonta felmerülő különbözet az elkülönített technikai számlán, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártáig. Ennek következtében ezen tartozással nem kell megnövelnünk a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártával az aktuális tőketartozását, így az Ön esetébennem válik szükségessé a fenti szabály miatt sem a futamidő, sem a törlesztő részlet módosítása a 60. hónap lejártát követően.

3. eset: Amennyiben Ön írásban kezdeményezi a kölcsönszerződés olyan módosítását, amely alapján a Forintosítási törvényben meghatározott maximalizált törlesztő részletnél magasabb törlesztő részletet fizet

Ebben az esetben a 60. hónap lejártát követően kölcsönszerződésének megállapított lejárata és törlesztő részlete az alábbiak szerint alakul:

Ennek következtében a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését követően már havonta nem gyarapodik tovább a technikai számla egyenlege. Azonban a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését megelőzően a technikai számlára átvezetett összegre vonatkozóan a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónapot követően megkezdődik a törlesztési kötelezettsége.

Ebben az esetben is alkalmazni kell majd a 115%-os szabályt?

A rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését követően a Forintosítási törvény 18. § (6) bekezdés rendelkezésének értelmében a kölcsönszerződés hátralévő futamidejének megállapítása során nem kell alkalmazni azon szabályt, melynek értelmében a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónapot követően esedékes törlesztő részletek nem haladhatják meg a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónapban esedékes törlesztő részlet 115 százalékát, vagy ha ez a mérték nem biztosítható, akkor a fogyasztó számára legkedvezőbb mértékű törlesztő részletet.

A rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetésével a technikai számlámat is megszüntethetem?

Igen, Önnek a futamidő alatt bármikor lehetősége van a technikai számla díjmentes rész- vagy teljes előtörlesztésére is annak érdekében, hogy későbbi terhei ne növekedjenek és a technikai számla egyenlegének visszafizetésével, illetve annak kamataival a jövőben Önnek ne kelljen számolnia.

Amennyiben a 60. hónap lejártáig Ön előtörlesztéssel nullára csökkenti az elkülönített technikai számla egyenlegét, így ezen tartozással nem kell megnövelnünk a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártával az aktuális tőketartozását. Így az Ön esetében nem válik szükségessé sem a futamidő, sem a törlesztő részlet módosítása a 60. hónap lejártát követően.

Mi történik abban az esetben, ha nem tudom kifizetni előre a technikai számla egyenlegét?

Amennyiben a 60. hónap lejártáig Ön előtörlesztéssel nem csökkenti nullára az elkülönített technikai számla egyenlegét, úgy ezt a tartozást az eredeti fogyasztói kölcsönszerződéssel együttesen kezeli az UCB. A ki nem fizetett összeg a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártával automatikusan hozzáadódik az aktuális tőketartozásához. Ennek következtében a 60. hónap lejártát követően módosul a futamidő, illetve törlesztő részlet.

4. eset: Az Elszámolás és Forintosítást követően még maradt egyenleg a gyűjtőszámláján

A Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napjával a gyűjtőszámlán összegyűlt forint kölcsön tartozás megfizetése is esedékessé válik, melyet Önnek egy forintkölcsön formájában kell visszafizetnie. A forintkölcsön futamideje és az esedékes törlesztő részlet mértéke a 163/2011 (VIII.22) számú Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) figyelembe vételével került meghatározásra annak érdekében, hogy aránytalanul magas törlesztési kötelezettség ne terhelje Önt.

A Rendelet értelmében Önnek lehetősége van írásban jelezni az UCB felé, hogy a gyűjtőszámla hitelkeret szerződés vonatkozásában a Rendeletben foglalt összegnél magasabb mértékű törlesztő részletet kíván megfizetni annak érdekében, hogy rövidebb futamidő alatt vissza tudja törleszteni fennálló tartozását. Ebben az esetben az UCB a kérelmében megjelölt maximum törlesztő részlet (az életkor figyelembe vételével) és a Rendeletben foglaltak figyelembe vételével állapítja meg a futamidőt és a havi törlesztési kötelezettséget.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Önnek a futamidő alatt bármikor lehetősége van a gyűjtőszámla hitelkeret díjmentes rész- vagy teljes előtörlesztésére annak érdekében, hogy későbbi terhei ne növekedjenek és a gyűjtőszámla hitelkeret kamataival a jövőben Önnek ne kelljen számolnia.

Hogyan tudok előre tájékozódni a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napjáról és az Árfolyamgáthoz kapcsolódó számlák egyenlegéről?

Társaságunk minden évben küld Önnek Időszaki kimutatást az eltelt éves ciklus befizetéseinek elszámolásáról, valamint az elkövetkezendő időszakra ütemezett, várható törlesztő részletek nagyságáról. (Legutolsó Időszaki kimutatásunkat 2017.03.03. napján küldtük a 2017. február 02-i állapot alapján.)

Ezen levelünkben az 1. számú táblázat alatt feltüntetjük az Árfolyamgáthoz kapcsolódó számlák egyenlegét:
„Tájékoztatjuk, hogy a XXXXXXXX-YYYYYYYY számú kölcsönrészhez tartozó
- technikai számla egyenlege a kimutatás készítésének napján 111 111 HUF
- gyűjtőszámla hitelkeret egyenlege 222 222 HUF”                                                        Részletek >>>>

A levél további részében az Árfolyamgáttal érintett szerződésekre vonatkozó szabályokról nyújtunk általános tájékoztatást (törlesztő részletek megállapítása a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejártáig; tájékoztatás a technikai számláról és a gyűjtőszámláról).                                                                                                       Részletek >>>>

Ezen bekezdés végén található a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napja:
„Tájékoztatjuk, hogy a XXXXXXXX számú kölcsönszerződés vonatkozásában a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított 60. hónap lejárta 201x. hónap 12. napja.”

Részletek >>>>

Hogyan tudok előre tájékozódni a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napját követő várható törlesztő részlet nagyságáról?

A Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napját követő várható törlesztő részlet nagyságát szintén megtalálja az évente kiküldött Időszaki kimutatásban, az alábbi helyen:

A) Amennyiben a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napja az adott naptári évre esik:

3. számú táblázat: Az alábbi táblázat tartalmazza a fenti kölcsönszerződéshez kapcsolódó élő kölcsönrészek tekintetében a törlesztő részletek várható összegeit havi bontásban a következő egy évre vonatkozóan”

Ebben a táblázatban a fentiekben megjelölt napot követő hónapban esedékes törlesztő részlet összege lesz a 60. hónap lejáratát követően a várható törlesztő részlete.                            Részletek >>>>

B) Amennyiben a Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napja az adott naptári év utáni időszakra esik:

4. számú táblázat: Az alábbi táblázat tartalmazza a fenti kölcsönszerződéshez kapcsolódó élő kölcsönrészek tekintetében a törlesztő részletek várható összegeit éves bontásban a kölcsön hátralévő éveire vonatkozóan”

Ebben a táblázatban a fentiekben megjelölt napot követő évben esedékes éves összesített törlesztő részlet összegét elosztva 12-vel kapjuk meg a 60. hónap lejáratát követően várható törlesztő részletet.                                                                                                                  Részletek >>>>

Hova fordulhatok, ha még maradtak kérdéseim?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései lennének, forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1/238-9800-as telefonszámon, vagy írjon e-mailt kollégáinknak az info@ingatlanhitel.hu címre.

Letölthető dokumentumok:

Az Árfolyamgáthoz kapcsolódó számlák egyenlege

A Kezdő időponttól számított 60. hónap lejáratának napja

A 60. hónap lejáratát követően a várható törlesztő részlet összege_1

A 60. hónap lejáratát követően a várható törlesztő részlet összege_2