Az Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális szabályok


Ezen az oldalon összegyűjtöttük az Árfolyamgáttal érintett kölcsönszerződések elszámolásával és forintosításával kapcsolatos speciális kérdéseket és válaszokat

  • 1. Az Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződések elszámolására vonatkozó speciális szabályok

Az elszámoló levél 1. táblázatában található a „Tisztességtelenül felszámított összeg”, amely az árfolyamrésből, valamint az egyoldalú szerződésmódosításból származó túlfizetésként került elszámolásra az Ön javára.

A „Tartozásra elszámolt összeg” (2. táblázat) megegyezik a tisztességtelenül felszámított összeggel. Abban az esetben lehet alacsonyabb a tartozásra elszámolt összeg, ha az elszámolási időszak során Önnek kedvezményt nyújtottunk. Ebben az esetben az Ön részére megküldött elszámolás során levonásra kerültek a fogyasztói követelésből az elszámolási törvény szerint levonható kedvezmények (vagyoni előny, juttatás). Ezen kedvezmények típusa feltüntetésre került az elszámoló levél I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk fejezetének végén: „Figyelembe vett kedvezmény típusa” címen. Abban az esetben, ha a fogyasztói követelésből a gyűjtőszámlahitelből fennálló teljes tartozás kiegyenlítésre került, az Elszámolási törvény alapján az UCB jogosult levonni az állam által megtérített mentesített követelésrész 50%-át, mivel az a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódóan adott kedvezménynek minősül.

Amennyiben az Ön fogyasztói kölcsönszerződéséhez gyűjtőszámlahitel-szerződés kapcsolódik, a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakától kezdődően az elszámolás alapján Önt megillető fogyasztói követelést elsőként az esedékessé vált és lejárt tartozásokra számoltuk el. A maradékot ezt követően a gyűjtőszámla hitel javára számoltuk el. Legvégül pedig a fennmaradó részt a gyűjtőszámlahitelhez tartozó devizakölcsönre számoltuk el.

Ezen elszámolás eredményét és sorrendjét az elszámolt összegek részletezése és az így módosult tőketartozás összege feliratú táblázatban (3. táblázat) láthatja a fentiek szerint.

Az elszámoló levél ez esetben egyaránt tartalmazza a gyűjtőszámlahitelből eredő tartozást az elszámolás előtt és elszámolás utáni időpontra, illetve azt is, hogy a tisztességtelenül felszámított összegből mekkora rész került a gyűjtőszámlahitelbe beszámításra.

Az UCB a gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódóan adott kedvezményt csak azt követően érvényesítette, hogy a fogyasztói követelést a gyűjtőszámla-hitel terhére már nem lehetett elszámolni.

Az elszámoló levél II. Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk fejezetében a deviza alapúfogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozás átszámítással kapcsolatos főbb adatait tartalmazó táblázatban (4. táblázat) szintén feltüntettük a Gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás összegét az elszámolást és aforintosítást megelőzően és azt követően. Követelésének azt a részét, amely a gyűjtőszámlahitelre került elszámolásra, az elszámolás módszertanának különös szabályait meghatározó MNB rendelet szerint alkalmazandó, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítottuk át.

  • 2. Az Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális szabályok

Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fordulónaptól (2015. február 1-jétől) kezdődően a törvény értelmében megszűnik a rögzített árfolyam alkalmazása.

Amennyiben jogosult volt a közszférában dolgozók részére biztosított kamattámogatásra, a kamattámogatás is megszűnik 2015. február 1-jével.

A fordulónaptól kezdve a gyűjtőszámlahitel – az Árfolyamgát törvényben meghatározott, a gyűjtőszámlahitel terhére felszámolható kamat kivételével – nem növekedhet.

  • 3. Az Árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződések törlesztő részletére vonatkozó speciális szabályok

A törvényi változás a kölcsönszerződéséből eredő, kölcsönszerződés szerinti törlesztési kötelezettségét is érinti.

Fentiek szerint a 2015. február hónapban esedékes törlesztő részlete visszaállna a kölcsönszerződés szerinti összegre, amely a legtöbb esetben meghaladja a korábban - 2015 januárjában - fizetett törlesztő részlet összegét.

Emiatt a Forintosítási törvény arról rendelkezik, hogy az Ön törlesztő részlete nem haladhatja meg a 2015 januárjában esedékes törlesztő részletet, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztő részletig. Kivéve azt az esetet, ha a törlesztő részlet-növekedés 2015. február után bekövetkező kamatváltozásból, valamint az életbiztosítási szerződéssel kombinált fogyasztói kölcsönszerződés esetén a biztosítási szerződésből ered.

Vagyis, ha az elszámolást és fortintosítást követően megállapított törlesztő részlete magasabb lenne a 2015. januárinál, abban az esetben is fizetési kötelezettségként Önnek maximum a 2015. január hónapban esedékes törlesztő részlet összege kerül meghatározásra.

  • 4. Milyen hatása van a 2015. januári törlesztő részlet fizetésének?

Abban az esetben, ha a maximalizált törlesztő részlet kisebb, mint a ténylegesen megfizetendő havi kamat és kezelési költség összege, a havonta felmerülő különbözet összegét egy elkülönített technikai számlán tartjuk nyilván, egészen a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónap lejártáig. Ezen időszak alatt a havonta átvezetett összeg a kölcsönszerződésének kamatával megegyező kamattal kamatozik. Az így összegyűlt összeget a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónap lejártával szintén el kell kezdenie törleszteni.

Az Árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam alkalmazási időszak kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapig Ön bármikor kezdeményezheti a kölcsönszerződés olyan módosítását, amely alapján a meghatározott törlesztő részletnél magasabb törlesztő részletet fizet.

  • 5. Meddig érvényes a maximalizált törlesztő részlet?

A maximalizált törlesztő részlet csak a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónap lejártáig érvényes. Ezt követően a Forintosítási törvény alapján meghatározott új törlesztő részlet lép életbe, valamint megkezdődik a fentiekben megjelölt elkülönített számlán nyilvántartott összeg visszafizetési kötelezettsége és a gyűjtőszámla hitelkeret törlesztése is, amennyiben maradt rajta tartozás.

A hatvanadik hónapot követő törlesztési kötelezettségéről az UCB Önt külön levélben tájékoztatja. Az Ön hátralévő futamidejének megállapítása során az UCB figyelembe veszi, hogy az Árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapot követően esedékes törlesztő részletek nem haladhatják meg az Árfolyamgát törvényben meghatározott, a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes törlesztő részlet 115 százalékát, vagy ha ez a mérték nem biztosítható, akkor az Ön számára legkedvezőbb mértékű törlesztő részletet.

A Magyar Nemzeti Bank vonatkozó tájékoztatása:

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az alábbi, fogyasztóknak szóló elszámolási és forintosítási információkat tett közzé:

Az árfolyamgátas szerződések módosulása